ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANICI/ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar

www.eccico.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Kültür Mahallesi Suna Sokak Hareket Sitesi No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim ECCİCO KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır).

www.eccico.com internet sitesine üye olan, Site’den ürün/mal alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi internet kullanıcısı (“Bundan böyle Üye” olarak anılacaktır.)

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Eccico Kozmetik Sanayi ve Limited Şirketi’nin sahip olduğu internet sitesi www.eccico.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “www.eccico.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Üye ve Şirket, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

“www.eccico.com” sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.
Şirket, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, “www.eccico.com” sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine site üzerinden “Üye”lere duyurulur.
“www.eccico.com” sitesi tarafından sunulan “Hizmetler” de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Üye” tarafından kabul edilmiş sayılır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, www.eccico.cominternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, www.eccico.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

“Üye”lerin, “www.eccico.com” sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “Üye”lerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, “www.eccico.com” sitesinin ve Şirket’in doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

“Üye”, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veri tabanları, katalogları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “www.eccico.com” sitesi ve Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

“Üye”lerin, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, “www.eccico.com” sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ Şirket’in ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

www.eccico.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

Kurumsal üyeler, satışını yaptıkları mal, ürün veya hizmet için bunların Alıcı Üye’ye tesliminden önce Tüketicinin Korunması Kanunu ile Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı Üye’ye teslim etmekle yükümlüdür.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrık tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Şirket tarafından www.eccico.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


Şirket, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirket ve www.eccico.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


www.eccico.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye www.eccico.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


Şirket, web sitesinde sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “Üye”ler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ihtar göndermeden kullanır. “Üye”ler, Şirket’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. Bu değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “Üyeler” tarafından yerine getirilmez ise gerekli görüldüğü takdirde Şirket tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üyelere aittir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Şirket, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini Şirket’e beyan edebilir. Üye’nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanal(lar)ı özelinde mümkün olan en kısa süre içinde işleme alınır.

Sözleşme Değişiklikleri

Şirket tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, Şirket tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

“Mücbir sebep” tanımı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına tabidir ve sözleşmenin mevcudiyeti, yorumlanması, uygulanması veya ihlali ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Sair Hükümler

18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliğinden dolayı siteye üye olması yasaktır.

Üyeler kişisel verilerine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında erişim, düzeltme, silme ve benzeri haklarını aşağıdaki yöntemlerle veya ilgili mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle kullanabilirler:

Posta ile: Kültür Mahallesi Suna Sokak Hareket Sitesi No: 2 Beşiktaş/İstanbul
E-posta ile: info@eccico.com
Söz konusu talepler, ilgili mevzuatta yer alan asgari bilgileri içermelidir. İlgili mevzuat uyarınca, başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa e-posta adresi; telefon ve faks numarası ile talep konusunun bulunması zorunludur.

Müşteri Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimi ile Site Kullanım Koşulları işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Sözleşmenin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir

0
Sepetiniz
Sepetiniz BoşMağazaya Dön
Kargoyu Hesapla
Kuponu Kullan